Redd Oslofjorden

Over halvparten av den norske befolkningen bor rundt Oslofjorden og indre Skagerrak. Men livet under vann blir stadig mer redusert. Tiltak haster. Sammen kan vi redde Oslofjorden!

Fjord og sjø, forbud mot trålfiske, Redd Oslofjorden

Ingen av oss kan redde Oslofjorden alene. Det trengs en stordugnad, der politikere i kommuner, fylker og staten har det største ansvaret.

Oslofjorden går fra hovedstaden og ut til Skagerrak. Ytre fjord strekker seg fra svenskegrensa, gjennom hele Østfold, Vestfold og Telemark til Kragerø. Her har det vært yrende liv i generasjoner, med fiske, båttrafikk og populære rekreasjonsområder. Oslofjorden har vært en rik fjord for matauk og yrkesfiske.

Men nå er livet i fjorden under press, og forskerne ser at økosystemet kollapser. Overfiske sammen med utslipp fra avløp og avrenning fra landbruket har ført til at flere fiskearter, kysttorsken spesielt, er nesten borte. Tang, tare og ålegress sliter med nedslamming og lurv. Denne nedgroingen med trådalger svekker gruntvannsområdenes verdi for både mennesker, sjøfugl og fisk.

Handling – nå

Effekten av alt dette forsterkes av klimaendringene med økt avrenning og stigende havtemperatur. Summen av belastningen gjør at Oslofjorden befinner seg i en krise.

Nå er det viktig at politikerne tar ansvar. Fjordens aller største problem er handlingslammelse. Vi vet det er akutt behov for bedre kloakkrensing, kantsoner mot landbruksavrenning, bedre regulering av fisket, og ikke minst flere verneområder der fisk, bunndyr og sjøfugl gis ekte beskyttelse.

Fjordvenner og naturvernere ber om at tiltak må komme raskt! Redd Oslofjorden!

Mars 2024 gikk Oslofjordkonferansen av stabelen, her med Truls Gulowsen på scenen om hvordan redde Oslofjorden.

Alle som bruker Oslofjorden kan bidra

Alle vil ha tilbake en frisk fjord med masse fisk. Da må noe gjøres:
Stopp overfiske, stopp utslipp og lag flere verneområder.

  • Følge fiskereglene nøye: husk vernesoner, fredningstider og garnforbud
  • Sporløs og stille ferdsel: ta med søppel hjem, ikke forstyrr sjøfugl
  • Be kommunen din stoppe kloakkutslipp og avrenning og foreslå mer havvern
  • Bli medlem i Naturvernforbundet

Vil du gjøre en innsats for Oslofjorden?

Som medlem i Naturvernforbundet kan du være med på å stille krav til politikere og ta del i vårt fellesskap for å ta vare på natur og miljø.

Naturvernforbundet på strandFartein Rudjord

Tema: Oslofjorden

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus jobber mye for Oslofjorden, og hadde også dette som hovedtema i sitt medlemsblad Grevlingen.